SEWAMENT 10

Jednosložková cementová malta s obsahem skelných vláken pro sanaci a ochranu povrchu kanalizačních systémů. 

Sewament 10 se používá pro opravy poškozených betonových povrchů monolitických i prefabrikovaných konstrukcí čistíren odpadních vod a kanalizačních stok.

Skládá se z hydraulických pojiv, vybraného kameniva vhodné granulometrické křivky, speciálních přísad zadržujících vodu a syntetických vláken. Je odolný proti agresivním chemickým vlivům kyseliny sírové, která následně při bakteriální oxidaci kyseliny dává vznik kyselině sirovodíkové jako výsledek anaerobní fermentace občanských a průmyslových splaškových vod.

Po smíchání Sewamentu 10 s vodou vznikne tixotropní směs, která je snadno zpracovatelná ručně nebo strojní omítačkou.

Sewament 10 může být nanášen na dostatečně drsný podklad (hrubost povrchu min. 5 mm), v maximální tloušťce 20 mm v jednom kroku. Větší tloušťky musí být prováděny ve více pracovních krocích. Pokud je požadovaná tloušťka vrstvy větší než 30 mm, je nezbytné do vrstvySewamentu 10 vložit pro vyztužení ocelovou síť. Ta musí být uložena v dostatečné vzdálenosti od podkladu. Konečnou úpravu povrchu je možné provádět houbovým hladítkem nebo hladkým ocelovým hladítkem. Pokud je Sewament 10 aplikován ručně, musí být vždy použit Sewament 3 Primer (jednosložková cementová malta, používaná jako adhezní můstek).

Spotřeba 
cca 18,5 kg/m2 a cm tloušťky vrstvy.

Balení 
pytle 25 kg.